OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Provost POLSKA Sp. z o.o. (zwanej dalej Provost)

Artykuł 1 : Postanowienia ogólne

1. Wszelkie zamówienie oznacza akceptację przez klienta, bez zastrzeżeń, niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
2. Provost zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian cen sprzedaży w zależności od zmian kosztów surowców. Do zamówień składanych przed ogłoszeniem nowego cennika zastosowanie będzie miał cennik obowiązujący wcześniej.

Artykuł 2 : Zamówienia

1. Umowa uważna jest za zawartą po zrealizowaniu następujących etapów :

  • klient składa zamówienie na piśmie (e – mailem lub faxem)
  • Provost potwierdza (mailem lub faxem) przyjęcie zamówienia i możliwość jego realizacji oraz wskazuje w potwierdzeniu wysokość zaliczki uiszczanej przez klienta (jej wysokość jest uzależniona od zakresu zamówienia) wskazując jednocześnie, że zamówienie może być zrealizowane dopiero po wpłacie zaliczki za konto, z zastrzeżeniem art. 7 pkt 3
  • klient przelewa kwotę zaliczki w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia zamówienia przez Provost.
  • Provost potwierdza klientowi otrzymanie płatności zaliczki.
  • Zaakceptowane zamówienie nie może być anulowane bez zgody Provost.
 

2. Dokonanie przez klienta modyfikacji ostatecznego zamówienia wymaga zgody Provost, który zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania celem pokrycia kosztów z tym związanych, które nie może być niższe niż 30% wartości zamówienia.

Artykuł 3: Specyfikacje techniczne i opakowania


1. Cechy, wymiary, wagi, fotografie,… zamieszczone w katalogu lub w innym materiale reklamowym, mają znaczenie jedynie orientacyjne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania, nawet po potwierdzeniu zamówienia, koniecznych zmian, lecz niedotyczących cech uznawanych za charakterystyczne, w tym tych określonych w zamówieniu.
2. W braku specjalnych wymagań kupującego, kwestia konieczności opakowania i jego typu pozostawione się uznaniu firmy Provost. Jeśli kupujący wskaże rodzaj opakowania bądź jego wykonawcę, koszty opakowania będą dodatkowo fakturowane na klienta, a firma Provost nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń powstałych na skutek zastosowania opakowań wadliwych lub nieodpowiednich.

Artykuł 4: Oferta, badania, prototypy


1. Każda oferta sporządzona przez firmę Provost jest ważna przez okres 1 miesiąca licząc od daty jej sporządzenia
2. Oferty wymagające szczególnego opracowania i przeprowadzenia badań są płatne. Strony ustalają warunki finansowe dotyczące ich przygotowania.
3. Badania, w szczególności te, które znacznie zmieniają listę kosztów klienta, pozostają wyłączną własnością sprzedającego i nie mogą być przekazywane, wykorzystywane lub powielane bez jego wcześniejszej pisemnej zgody.
4. Podobnie, jeśli zamówienie dotyczy opracowania prototypu, wyniki prac przygotowawczych, wykorzystane metody i procesy pozostają wyłączną własnością sprzedającego.
5. W związku z powyższym, klient zobowiązuje się bezpośrednio ani pośrednio:

  • nie wykorzystywać jakiejkolwiek części badań i nie wykorzystywać w jakikolwiek sposób prototypu ani wyników badań prowadzonych przez sprzedającego,
  • nie wykonywać kopii całości lub części prototypu ani też nie dokonywać żadnych adaptacji prototypu
  • nie przekazywać osobom trzecim informacji ani elementów (rysunki, prototyp…) przekazanych przez sprzedającego.
 

6. Klient zobowiązuje się do zwrotu sprzedającemu, na swój koszt, prototypu (ów) w terminie 5 dni po pisemnym oświadczeniu klienta o przerwaniu realizacji projektu.

Artykuł 5: Dostawa. Terminy realizacji.


1. Terminy realizacji wskazane w zamówieniu mają charakter informacyjny, co oznacza, że sprzedający wskazuje datę realizacji zamówienia najbardziej dokładną jak to tylko możliwe. Dostawa może mieć miejsce z data wcześniejszą niż podana. W takim przypadku klient nie może odrzucić wcześniejszej dostawy, pod warunkiem, że został o tym uprzednio poinformowany. Wszelkie przekroczenie terminu realizacji zamówienia daje klientowi jedynie prawo do uzyskania obniżenia ceny zamówienia o kwotę określoną jednostronnie przez Provost, stosownie do wielkości opóźnienia. W żadnym wypadku opóźnienie terminu realizacji nie może być podstawą do anulowania zamówienia.
2. Terminy realizacji mogą być respektowane tylko w przypadku, gdy klient w ramach określonych warunków i w określonym czasie dostarczy rysunki i/lub też inne elementy niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Ustalone terminy realizacji będą przedłużone na skutek działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: strajk powodujący zastój całkowity lub częściowy personelu sprzedającego bądź jego dostawcy lub przewoźnika, pożar, powódź, wypadek przy produkcji, brak surowców, uszkodzenie maszyn lub narzędzi.
4. WARUNKI: Od momentu wyjazdu z magazynu Provost, niezależnie od miejsca przeznaczenia transportu, ryzyko i niebezpieczeństwo związane z przewozem towaru leży po stronie klienta (bez względu na to, czy transport jest organizowany przez samego klienta czy przez firmę Provost). W przypadku awarii lub braków klient zobowiązany jest opisać stwierdzone nieprawidłowości na dokumentach przewozowych oraz potwierdzić przewoźnikowi swoje zastrzeżenia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w terminie trzech dni od dnia otrzymania towaru.
5. Jeśli nie ustalono inaczej, koszt rozładunku obciąża klienta.
6. ODBIÓR: Bez uszczerbku dla obowiązków względem przewoźnika, reklamacje dotyczące wad widocznych lub niezgodności dostarczonego towaru muszą być zgłoszone listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania towaru. Obowiązkiem klienta jest dostarczyć wszelkie dowody na istnienie tych wad lub niezgodności. W przypadku uznania niezgodności, sprzedający, według własnego wyboru załatwi reklamację w najbardziej adekwatny sposób: bądź poprzez naprawę materiału wadliwego bądź poprzez jego wymianę, bądź poprzez zapłatę na rzecz klienta ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wartości materiału; żadne inne świadczenia odszkodowawcze nie będą obciążały sprzedającego. Warunkiem uznania nieprawidłowości jest umożliwienie sprzedającemu przez klienta dokonania oceny stanu materiału.
7. Bez pisemnej zgody sprzedającego nie jest możliwy zwrot towaru.

Artykuł 6: Zakres odpowiedzialności. Gwarancja.


1. Zgodnie z przepisami prawa, Provost obejmuje gwarancją wszelkie wady ukryte, wynikające z wady materiału, z błędu opracowania czy z błędu powstałego w procesie produkcji, które to doprowadziły do niezgodności dostarczonego materiału lub też spowodowały jego niezdatność do użytku.
2. Gwarancja nie obejmuje przypadków:
niewłaściwego użycia, niezgodnego z instrukcjami dotyczącymi montażu oraz użytkowania, dostarczonymi wraz z materiałem,
zaniedbania lub niewłaściwego przechowywania ze strony klienta
naturalnego zużycia sprzętu
siły wyższej.
3. W przypadku odsprzedaży produktów zakupionych w firmie Provost, klient zobowiązuje się dostarczyć swemu nabywcy wszystkie dokumenty dotyczące towaru, przekazane przez Provost.
4. Gwarancja jest wyłączona dla sprzedawanych urządzeń, które zawierają materiał przekazany przez klienta.
5. Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie wszelkich koniecznych środków ostrożności, w szczególności w zależności od specyfiki przechowywanych produktów, a także przestrzeganie wytycznych, aby korzystać z satysfakcją ze sprzętu firmy Provost.
6. W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności Provost z tytułu dostarczonych urządzeń lub wykonanej usługi, maksymalna kwota odszkodowania, która mogłaby zostać wypłacona klientowi nie może w żadnym przypadku przewyższać ceny zapłaconej przez klienta za przedmiotowe urządzenie lub usługę.
7. W żadnym przypadku, odpowiedzialność Provost nie może być dochodzona z tytułu błędu w planach lub innych informacjach, przekazanych przez klienta.
8. Provost nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane dostarczonym przez niego urządzeniem ani za szkody bezpośrednie lub pośrednie za wyjątkiem szkód na osobie.
9. Klient zapewnia, na swoją własną odpowiedzialność, stropy i fundamenty, na których instalowane będą urządzenia Provost, w szczególności zobowiązany jest sprawdzić lub zlecić sprawdzenie czy są one zgodne z dopuszczalną tolerancją wymaganą i przedstawioną przez Provost oraz z wytrzymałością zdolną znieść prace i maksymalne obciążenia, jak również zobowiązuje się, w chwili przekazywania zamówienia, informować Provost o wszelkich obowiązkach i/lub przepisach, normach i specjalistycznych uregulowaniach nałożonych na jego sektor branżowy, a w szczególności tych dotyczących magazynowanych produktów.

Artykuł 7 : Cena - Zapłata


1. Urządzenia dostarczone są według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia lub ceny ustalonej w kosztorysie, jednakże kosztorys ważny jest jedynie przez miesiąc od daty jego sporządzenia.
2. Ceny te nie są cenami bez podatku, bez kosztów transportu, które są oddzielnie fakturowane klientowi oraz bez kosztów montażu.
3. W przypadku każdego zamówienia o wartości poniżej 100 (sto) EUR netto, jak również w przypadku każdego pierwszego zamówienia składanego przez nowego klienta, całość płatności dokonywana jest w gotówce przed dostawą towaru.
4. W pozostałych przypadkach, faktury płacone są w następujący sposób:
• 30 % w terminie 2 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Provost
reszta ceny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury wysłanej listem zwykłym
• Żaden rabat nie jest udzielany z tytułu wcześniejszej zapłaty faktury.
5. Każda kwota nie uregulowana w terminie pociąga za sobą:
• zapłatę ustawowych odsetek za opóźnienie naliczanych do dnia zapłaty,
• natychmiastową wymagalność całości zadłużenia w przypadku płatności rozłożonej na raty,
• natychmiastową wymagalność każdej kolejnej faktury nie przypadającej jeszcze do zapłaty,
• zawieszenie realizacji lub anulowanie, według wyboru sprzedawcy, każdego bieżącego zamówienia.
6. Kwota każdej faktura windykowanej przez zewnętrzny serwis prawny zostanie powiększona o odszkodowanie ustalone ryczałtowo na 12% od należnych sum pieniędzy, jednak o kwotę niemniejszą niż 400 PLN.
7. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższa 20.000 PLN, Provost zastrzega sobie prawo zmiany terminów zapłaty lub może wymagać od klienta przedstawienia gwarancji płatności, o ile jest to uzasadnione pogorszeniem sytuacji finansowej klienta, spadkiem obrotu z klientem lub wygaśnięciem gwarancji udzielonej przez instytucję ubezpieczeniowo-kredytową sprzedawcy.


Artykuł 8 : Rozwiązanie


1. W przypadku rezygnacji klienta z zamówienia bez zgody Provost, jeśli nie zostanie ona dokonana w terminie przewidzianym w zamówieniu lub jeśli klient nie wywiązuje się z obowiązków umownych, w terminie 8 (ośmiu) dni od daty wymagalności i bezskuteczności wezwania skierowanego do klienta, umowa jak również wszelkie zamówienia w trakcie realizacji ulegają rozwiązaniu z mocy prawa i bez dodatkowych formalności.
2. Ewentualnie wpłacona zaliczka zostaje zatrzymana przez Provost tytułem pierwszego odszkodowania. Odszkodowanie w wysokości przynajmniej równej jednej trzeciej wartości zamówienia należne będzie od klienta na rzecz Provost, który zastrzega sobie możliwość rozporządzania towarem.

ARTYKUŁ 9 : KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI
1. Provost zastrzega sobie pełną i wyłączną własność sprzedanych urządzeń do chwili całkowitej zapłaty ceny, jednak klient, zgodnie z artykułem 5, ponosi ryzyko począwszy od chwili ich wysłania z magazynu.
2. W przypadku dochodzenia roszczenia i zwrotu urządzeń, wszelkie kwoty pobrane przez Provost zostaną przez niego zatrzymane w zamian za użytkowanie urządzenia, z którego korzystał klient.
3. W przypadku, gdy klient chciałby odsprzedać urządzenie przed zapłatą całości ceny, zobowiązuje się on do poinformowania swojego kontrahenta o istniejącej klauzuli zastrzeżenia własności oraz o prawie, jakie zastrzega sobie Provost de żądania zwrotu urządzenia bądź żądania zapłaty ceny odsprzedaży obejmującej wierzytelność główną, odsetki i koszty.

ARTYKUŁ 10 : PRAWO WŁAŚCICIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU


Wszelkie spory niezależnie od ich rodzaju, podlegają wyłącznej kompetencji Sądu Gospodarczego właściwego dla siedziby sprzedawcy, oraz prawu polskiemu.