WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ Provost POLSKA

1. OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

1.1. Niniejsze warunki użytkowania stanowią ogólne zasady oraz warunki korzystania ze strony internetowej. Ogólne Warunki Użytkowania regulują i objaśniają wszelkie aspekty użytkowania witryny internetowe i zwane są dalej „ Warunki Użytkowania”.

1.2. Witryna jest dostępna pod następującym adresem URL: www.provost.pl , zwanej dalej „Stroną Internetową” i jest obsługiwana zgodnie z polskim prawem. Przeczytaj uważnie Ogólne Warunki Użytkowania naszej strony internatowej przed jej przeglądaniem. Logując się do naszej witryny, w pełni akceptujesz Warunki Użytkowania i zobowiązujesz się do ich respektowania.

1.3. Strona internetowa -Provost Polska została zaprojektowana i stworzona przy użyciu systemu Open Source PrestaShop ™.

1.4 Administratorem Strony Internetowej jest firma Provost POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie, Al. Niepodległóści 106, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000072403 o kapitale zakładowym w wysokości 1.300.000,00 zł.
REGON: 017456830 NIP: 5252227289, zwana dalej „ Provost Polska”.
Provost Polska zastrzega sobie prawo do ograniczenia, modyfikowania lub aktualizowania tych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.
Provost Polska utrzymuje aktualną treść Warunków Użytkowania w stopce Strony Internetowej.

1.5. Provost Polska nie będzie w żądanym wypadku ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z witryny internetowej.

 

2. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

 

2.1. Użytkownik Strony Internatowej wyraża każdorazowo zgodę na niniejsze Warunki Użytkowania. Jeżeli użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania witryny. Warunki Użytkowania mają zastosowanie do całej zawartości strony internetowej Provost Polska.


3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


3.1. Provost Polska dokłada wszelkich starań, aby treść, do której użytkownicy mają dostęp na Stronie Internetowej była poprawna. W przypadku, gdyby zawierała jakiekolwiek niedokładności, błędy braki lub usterki. Provost Polska będzie starać się usuwać wszelkie błędy tak szybko, jak to możliwe. Poinformuj Nas poprzez email o swoich spostrzeżeniach ( strona z problemem, działanie, które go spowodowało, rodzaj używanego komputera, przeglądarka itp.).

3.2. Treść, do której użytkownicy mają dostęp na Stronie Internetowej, jest aktualizowana w pewnych odstępach czasu i może się zdarzyć, iż zostaną do niej dołączone, wykreślone lub zmienione pewne komponenty. Mogą być także dokonane ulepszenia lub zmiany funkcji Strony oraz jej wyglądu lub układu.

3.3. Jakiekolwiek treści lub zdjęcia pobierane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.
Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożnści celem odpowiedniego zabexzpieczenia własnych informacji przed takim zagrożeniem, jak w szczególności wirusy i konie trojańskie oraz inne potencjalne destrukcyjne elementy. W związku z tym Provost Polska nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone komputerowi użytkownika lub za utratę danych po pobraniu ( bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania ze Strony Internetowej..

3.4. Administrator Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie czy pośrednie oraz domniemania, który mogły powstać w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej.

 

4. LINKI DO INNYCH SERWISÓW
 

4.1. Strona internetowa Provost Polska może zawierać linki hipertekstowe do innych serwisów internetowych, należących do odrębnych podmiotów prawnych.. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko wyłącznie w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Treść i zdjęcia zamieszone na stronach dostępnych przez linki nie są kontrolowane przez Provost Polska, stąd nie ponosi ona za nie odpowiedzialności i nie potwierdza tych treści, niezależnie od tego, czy Provost Polska jest w jakikolwiek sposób powiązany z właścicielem lub administratorem takich stron czy nie.

4.2. Użytkownik może umieścić link do Strony Internatowej firmy Provost Polska (www. provost.pl), wyłącznie wtedy, gdy nie będzie się ona otwierała w nowym, niezależnym oknie, bez ramek, swobodnych okien bądź tekstów i grafik nie będących własnością administratora witryny Provost Polska.

 

5. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE


Warunki Użytkowania ze Strony Internetowej Provost Polska podlegają prawu polskiemu, bez względu na ewentualne nieścisłości pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, a w miejscu zameldowania lub siedziby użytkownika. Wszelkie spory wynikające z ich interpretacji lub wykonania będą podlegać wyłącznej kompetencji sądów właściwych dla siedziby Provost Polska. Językiem rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać, jest język polski.

 

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 

6.1. Zawartość stron w domenie Provost POLSKA oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

6.2 . Strona Internetowa zawiera znaki logo, znaki towarowe i usługowe, informacje o produktach i inne, których Provost Polska jest właścicielem bądź posiada licencje do ich użytkowania. Sytrona Internetowa może również zawierać znaki towarowe podmiotów trzecich. Ich używanie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od POVOST Polska jest zabronione.

6.3. Cała zawartość Strony Internetowej, w tym projekt i układ witryny stanowią własność intelektualną Provost Polska i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6.4. Materiały oraz informacje umieszczone na Stronie Internetowej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane, nawet częściowo. Żadne logo ani inne znaki, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, animacje, dźwięki, materiały wideo oraz ich kompozycje widoczne na stronie internetowej, jak również foldery, katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty umieszczone na Stronie Provost Polska nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźne uprzedniejj zgody Provost Polska wyrażonej na piśmie.

6.5. Provost Polska upoważnia użytkownika do wyświetlania Strony Internetowej i pobierania z niej materiałów, jedynie w celu prywatnego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z materiałami. Niemniej jednak, upoważnienie takie nie jest jednoznaczne z przeniesieniem prawa własności do egzemplarzy utworów.

6.6. Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych czy tłumaczenia materiałów zamieszczonych na niniejszej Stronie Internetowej, jak i samej Strony Internetowej.

 

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – DANE OSOBOWE
 

7.1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO.

7.2. Administratorem danych jest Provost Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie, Al. Niepodległości 106.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Provost POLSKA
 

8.1. Podczas odwiedzania przez Państwa Strony Internetowej, gromadzimy informacje na Państwa temat. Są to dane osobowe, które przekazują Państwo Provost Polska w szczególności zamawiając katalog, wypełniając formularz kontaktowy, bądź pobierając ulotki produktowe z naszej Strony Internetowej.

8.2. Zbieramy dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub dane firmy. Informacje te zostaną zapisane w naszym systemie ,w celu skontaktowania się z Państwem, jeśli wyrazili Państwa na taki kontakt zgodę. Ponadto, informacje te będą w celu dostarczania państwu treści, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, zarządzania systemem informatycznym, a także w celach statystycznych przy ocenie efektywności działań marketingowych., jak również w celu wysyłania przez Provost Polska newslettera oraz informacji handlowych, jeśli na ich otrzymywanie wyrazili Państwo zgodę. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w chwili ich podania. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Provost Polska.

8.3. Niezależnie od dokonywanych na naszej Stronie Internetowej zamówień lub wypełnienia jakichkolwiek formularzy, mogą Państwo zamówić bezpłatny newsletter Provost Polska. Możliwość zamówienia newslettera mają Państwo już na naszej Stronie Internetowej. Dzięki temu będą mogli Państwo otrzymywać newsletter Provost Polska z informacjami o produktach i ofertami.. Oczywiści w każdej chwili, poprzez link znajdujący się w newsletterze, można zrezygnować z jego otrzymywania. Można też zrezygnować z newslettera wysyłając informacje o rezygnacji na adres kontakt@provost.pl

8.4. Podczas każdej Państwa wizyty na Stronie Internetowej automatycznie zostają zachowane pewne informacje, jak np. ilość odsłon, ilość obejrzanych stron itp. Są to dane anonimowe bez odniesienia do konkretnej osoby. Służą one jedynie, jako podstawa do sporządzania statystyk marketingowych oraz w celu ulepszania oferty Provost Polska.

8.5. Zgromadzone dane osobowe są poufne ii wykorzystywane jedynie przez upoważniocnych pracowników Provost POLSKA.
Provost Polska co do zasady nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których posiada do tego podstawę prawną, na żądanie podmiotów uprawnionych lub gdy jest to niezbędne do świadczenia usług przez Provost Polska. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także podmiotom trzecim, z których usług korzysta Provost Polska w celu świadczenia swoich usług, a z którymi zawarła stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Przede wszystkim chodzi o podmioty świadczące usługi hostingowe oraz usługi obsługi informatycznej

8.6. Provost Polska przechowuje dane osobowe co do zasady jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po upływie tego czasu dane są usuwane lub anonimizowane. Dane osobowe mogą być przechowywane również przez taki okres, jaki jest wymagany przepisami prawa lub też jeżeli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.7. Provost Polska stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień zabezpieczenia przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem, usunięciem lub ujawnieniem.

 

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA STRONY
 

9.1. Użytkownicy Strony internetowej mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, a także przenoszenia swoich danych osobowych. Ponadto, użytkownicy mogą żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych m. in., gdy nie jest ono oparte o prawnie uzasadniony interes Provost Polska, a także wnieść skargę do organu nadzoru, w sytuacji, gdy uważają, że ich dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

9.2. Opisane wyżej prawa mogą być wykonywane na pisemny wniosek przesłany pocztą do Provost Polska Sp. z o .o , ul. 1-go Maja 10, 27-200 Starachowice lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@provost.pl